Obchodní podmínky

Firma: Sims Recycling Solutions s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 53c, 627 00 Brno
Provozovna: Hviezdoslavova 53c, 627 00 Brno 
IČ: 25525573

DIČ: CZ25525573    

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30380.

(dále jen „Prodávající“)

Adresa pro doručování:

Sims Recycling Solutions s.r.o.
Hviezdoslavova 53c

627 00  Brno

(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresy elektronické pošty: 

info.cz@simsmm.com
prodej.cz@simsmm.com

služby.cz@simsmm.com

(dále jen „Kontaktní email“)

Telefon: +420 548 424 910

(dále jen „Kontaktní telefon“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen NOZ) upravují vztahy mezi smluvními stranami pro nákup zboží a služeb, nabízených Prodávajícím.

1.2 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami NOZ (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami NOZ.

1.2.1 V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, uplatní se následující:

 1. je-li Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání, má spotřebitel při splnění zákonných předpokladů právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů do 14 dnů ode dne, kdy od Prodávajícího obdrží informace o podstatných náležitostech uzavřené Smlouvy. Totéž platí i pro změnu Smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy a Prodávající již započal s poskytováním Služeb na výslovnou žádost spotřebitele, je spotřebitel povinen Prodávajícímu uhradit cenu nebo její poměrnou část za poskytnuté plnění,
 2. pro odstoupení od smlouvy je možno také využít formulář, který je dostupný na internetových stránkách Prodávajícího,
 3. odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady,
 4. odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté plnění spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí vše, co od Dodavatele obdržel nebo prokáže, že plnění Prodávajícímu odeslal,
 5. spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,
 6. v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá,
 7. ceny služeb jsou Prodávajícímu uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,
 8. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora spotřebitele, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky),
 9. dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, na kterou se může spotřebitel obrátit s případnými stížnostmi.
^ Nahoru

2. Vymezení pojmů

2.1 Prodávající je obchodní společnost Sims Recycling Solutions s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 53c, 627 00 Brno; IČ: 25525573, zapsaná v OR: odd. C/30380, vedeným u Krajského soudu v Brně. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Zákazníkem Prodávajícího je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.

2.3 Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je každý subjekt, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.4 Kupující, který není spotřebitel, je Podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.5 Zboží nabízené Prodávajícím: pokud není výslovně uvedeno jinak, jedná se vždy o použitou, repasovanou výpočetní/kancelářskou techniku, zejména stolní počítače, notebooky, software, tiskárny, serverové produkty, monitory, mobilní zařízení, vč. náhradních dílů a příslušenství, atd.

^ Nahoru

3. Uživatelský účet webového rozhraní internetového obchodu Prodávajícího

3.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce Prodávajícího, může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

^ Nahoru

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je nabídka předložená Prodávajícím Kupujícímu.

4.2 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (§ 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije).

Ceny nabízeného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

4.3 Objednávky lze uskutečnit těmito způsoby:

 • osobně na prodejně,
 • telefonicky,
 • písemně e-mailem,
 • prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

4.4 Pro objednání zboží přes webové rozhraní obchodu, vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5 Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

4.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

4.7 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) potvrzením doručené objednávky (akceptací) Prodávajícím.

4.8 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

4.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.10 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím.

4.11 V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

^ Nahoru

5. Dodací a platební podmínky

5.1 Expedice zboží se řídí Incoterms.

5.2 Prodávající využívá zejména tyto způsoby expedice:

 • osobní odběr Kupujícím na prodejně,
 • prostřednictvím smluvních přepravních společností,
 • jiné, dle vzájemné dohody.

5.3 Převzetí zboží zákazníkem:

 • Kupující je vždy povinen při převzetí zkontrolovat celistvost a neporušenost zásilky. V případě zjištění jakéhokoliv vnějšího poškození zásilky nebo poškození originální lepicí pásky Prodávajícího, je Kupující povinen zásilku nepřevzít a neprodleně kontaktovat reklamační oddělení Prodávajícího. V případě, že takovou zásilku Kupující převezme, přebírá odpovědnost za nekompletnost zásilky, zjevné vady nebo poškození,
 • Kupující je vždy povinen ihned po převzetí zakoupené zboží zkontrolovat, a pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi položkami uvedenými na daňovém dokladu (popř. dodacím listu) a skutečně dodaným/vydaným zbožím, je povinen neprodleně kontaktovat reklamační oddělen Prodávajícího,
 • v případě, že zákazník nedodrží výše uvedené povinnosti, vystavuje se tak nebezpečí, že na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

5.4 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v nabídce a v jejím přijetí.

5.5 Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní internetového obchodu i některým z níže uvedených způsobů:

 • platba předem bankovním převodem (na základě proforma faktury),
 • hotově při převzetí zboží na prodejně (v sídle Prodávajícího),
 • platba kartou při převzetí zboží na prodejně (v sídle Prodávajícího),
 • hotově dobírkou při převzetí zboží (platba přepravní společnosti),
 • bankovním převodem po převzetí zboží (pouze u smluvních partnerů),

5.6 Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

5.7 Za den zaplacení se považuje den připsání částky na účet nebo v hotovosti do pokladny Prodávajícího.

5.8 V případě prodlení s platbou si Prodávající vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

5.9 Kupující není oprávněn, bez předchozího souhlasu prodávajícího, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto obchodních podmínek na třetí osoby. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto obchodních podmínek na třetí osobu. Prodávající je oprávněn pověřit provedením části služby třetí osobu, kupujícímu však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.

5.10 Kupující není oprávněn provést započtení svých pohledávek proti pohledávkám prodávajícího.

5.11 V případě prodlení se splatností jakékoli faktury ztrácí Kupující právo na veškeré i zpětně poskytnuté slevy a cenové bonusy a zavazuje se je zpětně doplatit. V takovém případě ztrácí i práva z veškerých záruk a servisních prací.

5.12 V případě, že je k jakýmkoli službám připočítávána sazba daně z přidané hodnoty, stanovuje se vždy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

^ Nahoru

6. Záruční podmínky

6.1 Prodávající je prodejcem použitého a repasovaného zboží. Kupující je srozuměn s faktem, že nabízené zboží v době prodeje vykazuje známky opotřebení z důvodu předchozího užívání či jiné vizuální vady, které ale neovlivňují funkčnost nabízeného zboží. V případě rozsáhlejších vad na nabízeném zboží, je Kupující s touto skutečnosti seznámen již během nabídkového procesu příslušným obchodníkem.

6.2 Smluvní zárukou za jakost (dále jen „záruka“) se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na prodejním dokladu. Záruka je smluvní a je uvedena u každého výrobku na webovém rozhraní internetového obchodu Prodávajícího, u popisu výrobku na prodejně v sídle prodávajícího a na prodejním dokladu.

6.3 Práva vyplývající z odpovědnosti za vady, včetně smluvní záruky, uplatňuje Kupující v sídle Prodávajícího. Uplatní-li Kupující záruku, potvrdí mu Prodávající v písemné formě (reklamační protokol), kdy záruku uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady a smluvní záruku upravuje Reklamační řád Prodávajícího.

^ Nahoru

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2161, NOZ) ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

^ Nahoru

8. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

8.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, NOZ, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů.

8.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího reklamace.cz@simsmm.com (vzorový formulář „Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy“ je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní internetového obchodu Prodávajícího nebo může být zaslán na vyžádání).

8.3 Zákazník je povinen věrohodně prokázat, že zboží zakoupil od Prodávajícího.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu doručeno do 30-ti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

8.5 Ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.6 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 8.4., nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím.

8.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.8 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

^ Nahoru

9. Typy zboží

Prodávající je prodejcem použité a repasované výpočetní techniky, není-li výslovně uvedeno jinak. Informace o typu zboží je uvedena u každého zboží zvlášť a to v detailu produktu.

Nové zboží

Označení pro všechny nové produkty ze standardní distribuce.

Repasované

Použité zboží. Toto zboží pochází převážně z operativních leasingů či odkupů od velkých firem v rámci celého světa. Prodávající klade výrazný důraz na nejvyšší kvalitu zpracování těchto produktů a nabídku profesionální výpočetní techniky. Baterie a tonery, se považují za spotřební zboží, a proto zůstávají původní. Kusy mohou mít povrchová poškození odpovídající pravidelnému uživatelskému používání, chybějící záslepky portů či kosmetické defekty neovlivňující samotnou funkčnost zařízení.

Výprodej

Použité zboží. Speciální kategorie určená pro zboží s jasně definovaným omezením, vadou či defektem na vzhledu určené pro všechny uživatele, kteří chtějí využít extrémních slev a získat tak svoje zařízení za ještě atraktivnější ceny.

Fotografie zboží použité na webových stránkách jsou pouze ilustrativní.

Použité zboží nemusí mít českou klávesnici (např.: chybí diakritika).

V případě objednání HW vč. operačního systému, je aktivace systému na Kupujícím.

U použitých kusů může vzniknout odchylka v konfiguraci nebo obsahu příslušenství oproti stránkám výrobce. Původní ovladače na CD nebo DVD nejsou součástí balení, jsou vždy ke stažení na internetu přímo u výrobce daného produktu (pro příslušný operační systém podporovaný výrobcem).

^ Nahoru

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1 Sdělením svých kontaktních údajů Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího dle zákona č.480/2004 sb.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

^ Nahoru

11. Doručování

11.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně (elektronickou poštou), osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

^ Nahoru

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

12.2 Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

12.3 Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit bez předchozího upozornění.

12.4 Kupující poskytnutím osobních údajů nebo závaznou objednávkou stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými podmínkami v plném rozsahu.

12.5 Tyto Všeobecné Obchodní podmínky jsou platné od 01.02.2016 a nahrazují veškeré předchozí verze.

^ Nahoru