Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vás informují o tom, jak Sims Recycling Solutions s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1391/53c, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 255 25 573 (dále jen „Společnost“) získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s poskytováním zboží a služeb ze strany Společností.

 1. Obecná ustanovení

  Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro subjekty údajů, vydaných Společností dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost, jako správce osobních údajů zpracovává o fyzických osobách při poskytování svého zboží a služeb a k jakým účelům a jak dlouho Společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží a jak je mohou uplatňovat. Tyto Zásady se týkají zpracování údajů našich zákazníků a dalších fyzických osobo nebo fyzických podnikajících osobou. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu, kdy jste zákazníkem Společnosti a/nebo návštěvníkem internetových stránek Společnosti, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči Společnosti. Veškeré zboží a služby, které poskytujeme, jsou určeny pro Vás, nebo jinou osobu, jakožto našeho Klienta (dále jen jak „Klient“). Klient pak jedná v rámci své soukromé, obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Klientem může také být právnická osoba (společnost) která je Vašim zaměstnavatelem a vy za něj jednáte při výkonu Vašeho povolání pro něj. Tyto zásady se také uplatní v případě, že jste členem statutárního orgánu Klienta, případně osobou jednající za Klienta na základě jiného zmocnění (např. plné moci, prokury apod.). Dále Společnost zpracovává Vaše údaje, i pokud nejste některou z uvedených osob, ale Společnost jste kontaktoval s dotazem/požadavkem na poskytnutí zboží nebo služeb ze strany Společnosti, či případně došlo k osobnímu jednání, kdy jste osobě jednající za Společnost předal svou vizitku, nebo jste Společnosti své údaje předal jinak. Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění informační povinnosti Společnosti dle čl. 13 GDPR.

 2. Správce osobních údajů

  Společností zpracovávající Vaše osobní údaje je Sims Recycling Solutions s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1391/53c, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 255 25 573, kdy aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na www.device.cz/kontakt/. Tato Společnost vystupuje jako správce Vašich osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován, Společnost nemá povinnost tak učinit. V případě jakéhokoliv dotazu nebo požadavku se však můžete obrátit přímo e-mail info.cz@simsmm.com, nebo telefon 548 424 910. Společnost Vaše osobní údaje nepředává do třetích zemí. Společnost předává osobní údaje dalším subjektům, zejména pak níže uvedeným, a to vždy pouze v rozsahu, který je nutný dle povahy věci.

 3. Kategorie osobních údajů

  Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, tedy Vám, kterou je Společnost schopna Vás identifikovat. V souvislosti s poskytováním zboží a služeb může Společností docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

  1. Základní osobní identifikační údaje Jedná se o takové údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy s Vámi nebo s Klientem a jedná se zejména o následující osobní údaje: • akademický titul • jméno a příjmení • datum narození • Vaše pracovní pozice • adresa • IČO, DIČ • platební údaje • podpis
  2. Kontaktní údaje Jedná se o následující osobní údaje: • Akademický titul • jméno a příjmení; • e-mail; • telefonní číslo; a • doručovací adresa
  3. Záznam e-mailové a písemné komunikace Jedná se zejména o osobní údaje obsažené v e-mailové a písemné komunikaci s Vámi, nebo Klientem.
 4. Účel, doba a právní důvod zpracování osobních údajů
  1. Zpracování osobních údajů při plnění smluvní povinnosti Aby Vám nebo Klientovi mohla Společnost poskytovat své zboží a služby, potřebuje znát Vaše osobní údaje, které musí dále poté i zpracovávat. Vaše osobní údaje zpracovává zejména za účelem uzavření a plnění smlouvy o dodání zboží či poskytování služeb, která je uzavřena mezi Vámi, nebo Klientem a Společností, kdy právním titulem zpracování je tedy plnění smlouvy. Pro tyto účely jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu Základních osobních identifikačních údajů, jak jsou definovány v čl. 3.a těchto Zásad. Takto zpracovávané osobní údaje od Vás získáváme přímo při uzavírání smlouvy o poskytování služeb a zároveň i před uzavřením této smlouvy, a to v průběhu vyjednávání o obsahu smlouvy. Tyto osobní údaje jsou Společností zpracovávány pouze po dobu existence smluvního vztahu mezi Klientem a Společností, případně po dobu jednání o uzavření smlouvy. V případě, že k uzavření smlouvy došlo, budou dále zpracovány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů nebo do skončení běhu promlčecích lhůt dle z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Zpracování osobních údajů při plnění zákonné povinnosti Při poskytování služeb je Společnost povinna plnit povinnosti vyplývající zejména z následujících právních předpisů, a to zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“); zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy na fakturách či jiných dokladech). Následující zákony ZoÚ, ZDP nebo ZDPH ukládají Společnosti tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud Společnosti tedy vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu. Vyplyne-li Společnosti z jakéhokoli zákona, či jiného předpisu povinnost zpracovávat Vaše údaje, bude tak Společnost také po nezbytně nutnou dobu činit.
  3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu V případě, že byste se opozdili s platbou, nesplnili svůj závazek nebo bychom platbu od Vás vůbec neobdrželi, případně nám z Vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžeme rovněž osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků Společnosti. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty dle z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Oprávněným zájmem Společnosti je také nabízení souvisejícího zboží a služeb svým existujícím Klientům, Společnost proto může za tímto účelem zpracovávat Vaše údaje dle bodů 3.b a 3.c. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu Společnosti máte vždy právo vznést námitku.
  4. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu V případě, kdy jste Společnosti udělil souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely marketingu, bude Společnost na základě tohoto Vašeho souhlasu zpracovávat z údajů dle čl. 3b) Vaši emailovou adresu, jméno a příjmení a dále údaje dle čl. 3c). Svůj souhlas můžete kdykoliv a zdarma odvolat. Nemáte povinnost souhlas poskytnout, souhlas není nutným požadavkem k uzavření případné smlouvy. Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu bude prováděno nejdéle po dobu 48 měsíců od jeho udělení, vždy však bude ihned ukončeno v případě odvolání souhlasu. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
 5. Další příjemci osobních údajů

  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti (v rozsahu kontaktních údajů dle čl.3b) a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Při realizace plateb pak tito příjemci obdrží také Vaše platební údaje, které jim poskytnete. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou PayU S.A., DPD.cz, Česká pošta a jiní přepravci vybraní zákazníkem pro účely plnění smlouvy. V případě, že jste udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu budou dalšími příjemci Vašich osobních údajů osoby zajišťující marketingové služby pro správce a to oXy Online s.r.o. a SendGrid Inc.

 6. Zabezpečení osobních údajů

  Společnost zavedla a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší péčí o osobní údaje a subjekty údajů s ohledem na jejich práva, odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Zároveň zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům a dokladům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data a další. Pracovníci Společnosti jsou vázáni povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se Vás, a to i po skončení pracovního poměru.

 7. Vaše práva k osobním údajům

  Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme Vás o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem. Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat e-mail info.cz@simsmm.com, nebo telefon 548 424 910 nebo písemně na adresu sídla Společnosti. Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme od Vás požadovat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce v případech, pro které to GDPR umožňuje.

  1. Právo na přístup k osobním údajům Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k Vaším osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti: - potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje - informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, A v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti bude Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
  2. Právo na opravu nepřesných údajů Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás Společnost zpracovává. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost Společnosti bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracovává, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.
  3. Právo na výmaz osobních údajů Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
  4. Právo na omezení zpracování Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.
  5. Právo na přenositelnost osobních údajů Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste nám, jakožto správci poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo nás žádat o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.
  6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
  7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla Společnosti, nebo prostřednictvím e-mailové info.cz@simsmm.com, nebo telefonicky na 548 424 910. V předmětu emailu uveďte „Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení či jiných marketingových aktivit“.
  8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.
 8. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

  Tímto Vás upozorňujeme, že tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: www.device.cz/ochrana-osobnich-udaju/